PV Consult Ltd. is a leading EPC company specializing in the development, engineering, procurement, construction and investment in renewable energy projects across Europe and frontier markets.

We are a renewable energy expert with over 12 years of experience in the low-carbon sector, having successfully completed more than 450 large-scale and rooftop solar PV projects with total installed capacity of over 2 GW.

Our company has a team of 200 renewable energy experts including technical managers, project managers, design engineers, mechanics and technicians, surveyors, machine operators, drivers, and other skilled staff. We also have our own technical equipment, machinery, specialized tools and supplies required for our working activities.

PV Consult Ltd. collaborates with leading clean-tech companies such as Alpine Energy, Solea AG, ib vogt, Juwi, LSG Building Solutions, ReneSola and AluKönigStahl, having successfully executed numerous large-scale solar PV projects in Germany, The Netherlands, Austria, Italy, Bulgaria, Romania, Russia, Moldova, UK, etc.

PV Consult Ltd. had also developed its international presence and operations with established subsidiaries in Russia, Belarus, Albania, Australia, Morocco, and Mongolia.

OUR NUMBERS

INSTALLED CAPACITY

2GW+

INSTALLED CAPACITY

2 GW+

PROJECT COUNT

450+

PROJECT COUNT

450+

CO2 REDUCED

1337785680 kg/day

CO2 REDUCED

1337785680 kg/day

PRODUCED POWER

2,756,000 MWh

PRODUCED POWER

2,756,000 MWh

COMPANY CERTIFICATES:

ISO 9001:2015

QUALITY

ISO 14001:2015

ENVIRONMENTAL

ISO 45001:2018

HEALTH & SAFETY

CERTIFICATE I

CIVIL CONSTRUCTION
3rd to 5th category

CERTIFICATE II

CIVIL CONSTRUCTION
1st to 5th category

CERTIFICATE III

CIVIL CONSTRUCTION
construction and installation work

PV Consult Ltd. subsidiaries in Russia, Belarus, Albania, Australia, Morocco, and Mongolia have all the necessary licenses to perform construction activities in the country. 

We are also certified for:

SOLAR PV

- Construction and O&M of free-standing and rooftop solar PV plants
- MV electrical work (20kV/35kV)
- Construction of transformer stations
- Inverters' maintenance: PowerOne, REFU, SolarMax, SMA

WIND CONSTRUCTION

- Safety training
- Delivery of protection equipment
- VESTAS construction; VESTAS D1; VESTAS basic installation
- Working at Heights

Contemplation and overall design
Preparation of the areas for construction and mounting activities
100
Installation and mounting of photovoltaic modules
2020_1118_141301AA_1280_960

 

 

 

Пи Ви Консулт ООД започна изпълнението на проект по Договор № BG16RFOP002-1.005-0208-С01 „Разработване на иновативен вятърен генератор ВЕГА – продуктова иновация от Пи Ви Консулт ООД и Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“.

Общата цел на проекта е: разработването на продуктова иновация (стока) – вятърен генератор с вертикална ос на въртене тип Savonius, работещ ефективно при ниски стойности на въздушния поток и устойчив на сеизмични явления – ВЕГА попадащ в приоритетно направление на Иновационната стратегия за интелигентна специализация „машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката” част от тематична област „Мехатроника и чисти технологии“. 

За постигането на посочената цел, в рамките на проекта ще бъдат реализирани следните дейности: 

– Провеждане на научни изследвания, изпитвания, измервания за определяне максимално устойчива на сеизмични явления конструкция и оптимален материален състав на вятърния генератор; 

– Разработване на прототип и тестване в релевантна среда на иновативния вятърен генератор с вертикална ос на въртене тип Savonius – ВЕГА 

–  Придобиване на специализиран софтуер, представляващ ДНА, необходим за разработването на продуктова иновация

– Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за разработването на продуктова иновация  

– Защита на иновацията като обект на индустриалната собственост на национално и европейско равнище; 

– Осигуряване на визуализация на дейностите по проекта 

Изпълнението на гореописаните дейности ще доведе до следните резултати за Пи Ви Консулт ООД: 

– установено ефективно партньорство между Кандидата – Пи Ви Консулт ООД и Партньора – НИГГГ-БАН 

– разработен висококачествен прототип на иновативния вятърен генератор ВЕГА, придоген за тестване в релевантна среда 

– организирано и проведено тестване на технологията на ВЕГА в релевантна високосеизмична среда 

– повишен капацитет на кандидата по отношение разработването иновативни решения за ВЕИ сектора 

– повишен иновационен и институционален капацитет 

Обща стойност на проекта: 710 330.40 лв., от които 437 229.08 лв. европейско и 77 158.05 лв. национално съфинансиране. 

Дата на стартиране на проекта: 16.11.2018 г.

Дата на приключване на проекта: 16.11.2020 г.

————————————————————————–

Пи Ви Консулт ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана със следния предмет:

„Услуги по тестване във въздушен тунел – 1 брой” 

За реализирането на настоящата процедура се съблюдават разпоредбите на ПМС 160/01.07.2016г. и Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Процедурата ще бъде отворена за кандидатстване от 20.07.2020 г. до 27.07.2020 г., като ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.

Процедурата е публикувана и в Информационната система за управление и наблюдение на средставата от ЕС в България 2020 (ИСУН): https://eumis2020.government.bg/, както и на единния информационен портал на структурните фондове на ЕС: https://www.eufunds.bg/

Линк към тръжната документация

—————————————————— www.eufunds.bg ——————————————–

Проект № BG16RFOP002-1.005-0208-С02 „Разработване на иновативен вятърен генератор ВЕГА – продуктова иновация от Пи Ви Консулт ООД и Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Пи Ви Консулт ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана със следния предмет:

„Услуги по тестване във въздушен тунел – 1 брой” 

За реализирането на настоящата процедура се съблюдават разпоредбите на ПМС 160/01.07.2016г. и Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Процедурата ще бъде отворена за кандидатстване от 07.07.2020 г. до 14.07.2020 г., като ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.

Процедурата е публикувана и в Информационната система за управление и наблюдение на средставата от ЕС в България 2020 (ИСУН): https://eumis2020.government.bg/, както и на единния информационен портал на структурните фондове на ЕС: https://www.eufunds.bg/

Линк към тръжната документация

—————————————————— www.eufunds.bg ——————————————–

Проект № BG16RFOP002-1.005-0208-С01 „Разработване на иновативен вятърен генератор ВЕГА – продуктова иновация от Пи Ви Консулт ООД и Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Пи Ви Консулт ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана със следния предмет:

„Доставка на специализирани софтуери по обособени позиции”, както следва:
Обособена позиция 1: Специализиран софтуер за инженерно 3D проектиране и създаване на 2D чертежи и спецификации (CAD софтуер) – 1 брой
Обособена позиция 2: Софтуер за дистанционно управление на контролер– 1 брой
За реализирането на настоящата процедура се съблюдават разпоредбите на ПМС 160/01.07.2016г. и Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.
Процедурата ще бъде отворена за кандидатстване от 09.03.2019 г. до 15.03.2019 г., като ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.
Процедурата е публикувана и в Информационната система за управление и наблюдение на средставата от ЕС в България 2020 (ИСУН): https://eumis2020.government.bg/, както и на единния информационен портал на структурните фондове на ЕС: https://www.eufunds.bg/

Тръжната документация

—————————————————— www.eufunds.bg ——————————————–

Проект № BG16RFOP002-1.005-0208-С01 „Разработване на иновативен вятърен генератор ВЕГА – продуктова иновация от Пи Ви Консулт ООД и Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Пи Ви Консулт ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана със следния предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на металорежещо оборудване”
За реализирането на настоящата процедура се съблюдават разпоредбите на ПМС 160/01.07.2016г. и Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.
Процедурата ще бъде отворена за кандидатстване от 12.03.2019 г. до 18.03.2019 г., като ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.
Процедурата е публикувана и в Информационната система за управление и наблюдение на средставата от ЕС в България 2020 (ИСУН): https://eumis2020.government.bg/, както и на единния информационен портал на структурните фондове на ЕС: https://www.eufunds.bg/

Тръжната документация

—————————————————— www.eufunds.bg ——————————————–

Проект № BG16RFOP002-1.005-0208-С01 „Разработване на иновативен вятърен генератор ВЕГА – продуктова иновация от Пи Ви Консулт ООД и Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.