Пи Ви КОНСУЛТ ООД. е водеща EPC компания, специализирана в развитието, инженерните решения, закупуването, строителството,доставки и инвестирането в проекти за възобновяема енергия в Европа и граничните пазари.

Ние сме експерти в областта на възобновяемата енергия с над 12-годишен опит в ниско-въглеродния сектор с успешно завършени над 450 проекта за фотоволтаични централи, включително големи и покривни проекти, с обща инсталирана мощност от над 2 GW.

Нашата компания разполага с екип от 200 експерта в областта на възобновяемата енергия, включително технически мениджъри, проектни мениджъри, инженери за дизайн, механици и техници, геодезисти, оператори на машини, шофьори и други квалифицирани служители. Разполагаме също със собствена техническа екипировка, машини, специализирани инструменти и материали, необходими за извършване на нашите работни дейности.

Пи Ви Консулт ООД сътрудничи с водещи компании в областта на чистите технологии като Alpine Energy, Solea AG, ib vogt, Juwi, LSG Building Solutions, ReneSola и AluKönigStahl и успешно изпълни множество големи проекти за слънчеви фотоволтаични инсталации в Германия, Нидерландия, Австрия, Италия, България, Румъния, Русия, Молдова, Обединеното кралство и много други.

Пи Ви КОНСУЛТ ООД. има дъщерни компании в Русия, Беларус, Албания, Австралия, Мароко и Монголия, които разполагат с всички необходими лицензии за извършване на строителни дейности в съответната страна. 

Contemplation and overall design
Preparation of the areas for construction and mounting activities
100
Installation and mounting of photovoltaic modules
2020_1118_141301AA_1280_960

НАШИЯТ ПРОГРЕС ПРЕЗ ГОДИНИТЕ:

2019

 • Пи Ви Консулт ООД. направи нов вход на международния пазар чрез създаването на дъщерно предприятие в Монголия, където беше успешно завършен големият слънчев фотоволтаичен център с мощност от 30 MW в региона на Сайншанд
 • Бяха изградени три проекта с обща инсталирана мощност от 1.4 MW в Швеция, както и 105 MW в Русия.
 • Бяха успешно завършени и добавени към списъка с проекти на Пи Ви Консулт ООД 214 MW.

2018

 • Пи Ви Консулт ООД. продължи да разширява своето международно присъствие с проекти в Косово 60 MW, Русия 30 MW и Австралия 20 MW.
 • Създаде ново местно подразделение в Молдова, изгради няколко слънчеви фотоволтаични проекта с обща инсталирана мощност от 25 MW и продължава да търси дългосрочни партньорства в региона.
 • Допълнително, към портфолиото на компанията бяха добавени 103 MW.
 • Пи Ви Хоум представи своят пилотен продукт - енергийно независимо семейно жилище и революционира устойчивия начин на живот.

2017

 • Компанията влезе на пазара на възобновяема енергия в Турция с изграждането на 19.2 MW.
 • Изгради най-голямата слънчева инсталация в Беларус с обща инсталирана мощност от 140 MW и подписа договор за няколко големи проекта за възобновяема енергия в региона.
 • Осигури множество проекти за слънчеви фотоволтаични инсталации в Австрия, България, Германия, Беларус, Обединеното кралство и Румъния и добави 69 MW към списъка с референтните проекти на компанията.

2016

 • Създадена е Пи Ви Хоум - компания, специализирана в изграждането на иновативни решения за енергийна ефективност, като енергийно независими семейни къщи и сгради, захранвани от алтернативни и възобновяеми източници на енергия.
 • Пи Ви Консулт ООД. инвестира във Wega Power, компания, която разработа технически спецификации за вятърна турбина с мощност 2.5 kW, позволяваща производство на енергия при слаби вятърни условия. От 2018 година компанията стартира производствен процес за сглобяване и производство на продукт.
 • Инвестиция в компания, предоставяща мониторинг на данни и сервизни доклади за рекламни агенции. В момента, Adtrade е лидер в областта на цифровия маркетинг.
 • Проекти с обща инсталирана мощност от 76 MW бяха завършени в Австрия, Беларус, Германия и Обединеното кралство.

2015

 • Създаде ново дъщерно предприятие в Беларус и получи пълен комплект лицензии за работа в страната.
 • Влезе на пазара на Обединеното кралство и изгради 5 проекта с обща инсталирана мощност от 61.1 MW. Паралелно компанията изпълняваше проекти в Италия, Австрия и Мароко.
 • Закупени са акции в InnoLED, доставчик на висококачествени LED осветителни тела и продукти за енергийна ефективност. InnoLED е един от водещите разработчици на технологии за LED осветление на българския пазар.
 • Закупени са акции в BG Menu – компания за доставка на храна.

2014

 • Нашата компания създаде ново подразделение в Мароко и изгради първата слънчева фотоволтаична инсталация на страната близо до столицата Рабат.
 • Разшириха своите операции в Германия с проекти с обща мощност от 8.3 MW, също така осигуриха проекти в Австрия, Румъния и България.

2013

 • Пи Ви Консулт ООД. разшири своето международно присъствие с проекти в Румъния и Австрия. Компанията стартира първата фаза от строителството на 45 MW от 115 MW слънчева електроцентрала в Румъния.
 • През този период нашата организация добави 79.3 MW към своето портфолио от проекти.

2012

 • Компанията разработи три слънчеви фотоволтаични проекта с мощност от 3 MW в Албания и работи съвместно с известен австрийски инвеститор за изграждането на слънчева електроцентрала с мощност 8.4 MW.
 • Пи Ви Консулт ООД. придоби 100% от акциите на Dimsol, реструктурира финансите и изгради 2.8 MW слънчев фотоволтаичен проект. През 2017 г. бяха продадени 100% от акциите на електроцентралата.

2011

 • Към портфолиото на компанията бяха добавени 12.3 MW, включително 2 големи проекта с обща инсталирана мощност от 7.1 MW в Италия.

2010

 • Пи Ви Консулт ООД. разшири своите бизнес операции в Италия с изграждането на голяма слънчева фотоволтаична електроцентрала с мощност 8.4 MW.

2009

 • Беше изграден слънчев фотоволтаичен проект с инсталирана мощност от 1 MW в България в сътрудничество с австрийски инвеститор.

Научи повече

 

 

 

Пи Ви Консулт ООД започна изпълнението на проект по Договор № BG16RFOP002-1.005-0208-С01 „Разработване на иновативен вятърен генератор ВЕГА – продуктова иновация от Пи Ви Консулт ООД и Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“.

Общата цел на проекта е: разработването на продуктова иновация (стока) – вятърен генератор с вертикална ос на въртене тип Savonius, работещ ефективно при ниски стойности на въздушния поток и устойчив на сеизмични явления – ВЕГА попадащ в приоритетно направление на Иновационната стратегия за интелигентна специализация „машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката” част от тематична област „Мехатроника и чисти технологии“. 

За постигането на посочената цел, в рамките на проекта ще бъдат реализирани следните дейности: 

– Провеждане на научни изследвания, изпитвания, измервания за определяне максимално устойчива на сеизмични явления конструкция и оптимален материален състав на вятърния генератор; 

– Разработване на прототип и тестване в релевантна среда на иновативния вятърен генератор с вертикална ос на въртене тип Savonius – ВЕГА 

–  Придобиване на специализиран софтуер, представляващ ДНА, необходим за разработването на продуктова иновация

– Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за разработването на продуктова иновация  

– Защита на иновацията като обект на индустриалната собственост на национално и европейско равнище; 

– Осигуряване на визуализация на дейностите по проекта 

Изпълнението на гореописаните дейности ще доведе до следните резултати за Пи Ви Консулт ООД: 

– установено ефективно партньорство между Кандидата – Пи Ви Консулт ООД и Партньора – НИГГГ-БАН 

– разработен висококачествен прототип на иновативния вятърен генератор ВЕГА, придоген за тестване в релевантна среда 

– организирано и проведено тестване на технологията на ВЕГА в релевантна високосеизмична среда 

– повишен капацитет на кандидата по отношение разработването иновативни решения за ВЕИ сектора 

– повишен иновационен и институционален капацитет 

Обща стойност на проекта: 710 330.40 лв., от които 437 229.08 лв. европейско и 77 158.05 лв. национално съфинансиране. 

Дата на стартиране на проекта: 16.11.2018 г.

Дата на приключване на проекта: 16.11.2020 г.

————————————————————————–

Пи Ви Консулт ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана със следния предмет:

„Услуги по тестване във въздушен тунел – 1 брой” 

За реализирането на настоящата процедура се съблюдават разпоредбите на ПМС 160/01.07.2016г. и Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Процедурата ще бъде отворена за кандидатстване от 20.07.2020 г. до 27.07.2020 г., като ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.

Процедурата е публикувана и в Информационната система за управление и наблюдение на средставата от ЕС в България 2020 (ИСУН): https://eumis2020.government.bg/, както и на единния информационен портал на структурните фондове на ЕС: https://www.eufunds.bg/

Линк към тръжната документация

—————————————————— www.eufunds.bg ——————————————–

Проект № BG16RFOP002-1.005-0208-С02 „Разработване на иновативен вятърен генератор ВЕГА – продуктова иновация от Пи Ви Консулт ООД и Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Пи Ви Консулт ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана със следния предмет:

„Услуги по тестване във въздушен тунел – 1 брой” 

За реализирането на настоящата процедура се съблюдават разпоредбите на ПМС 160/01.07.2016г. и Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Процедурата ще бъде отворена за кандидатстване от 07.07.2020 г. до 14.07.2020 г., като ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.

Процедурата е публикувана и в Информационната система за управление и наблюдение на средставата от ЕС в България 2020 (ИСУН): https://eumis2020.government.bg/, както и на единния информационен портал на структурните фондове на ЕС: https://www.eufunds.bg/

Линк към тръжната документация

—————————————————— www.eufunds.bg ——————————————–

Проект № BG16RFOP002-1.005-0208-С01 „Разработване на иновативен вятърен генератор ВЕГА – продуктова иновация от Пи Ви Консулт ООД и Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Пи Ви Консулт ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана със следния предмет:

„Доставка на специализирани софтуери по обособени позиции”, както следва:
Обособена позиция 1: Специализиран софтуер за инженерно 3D проектиране и създаване на 2D чертежи и спецификации (CAD софтуер) – 1 брой
Обособена позиция 2: Софтуер за дистанционно управление на контролер– 1 брой
За реализирането на настоящата процедура се съблюдават разпоредбите на ПМС 160/01.07.2016г. и Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.
Процедурата ще бъде отворена за кандидатстване от 09.03.2019 г. до 15.03.2019 г., като ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.
Процедурата е публикувана и в Информационната система за управление и наблюдение на средставата от ЕС в България 2020 (ИСУН): https://eumis2020.government.bg/, както и на единния информационен портал на структурните фондове на ЕС: https://www.eufunds.bg/

Тръжната документация

—————————————————— www.eufunds.bg ——————————————–

Проект № BG16RFOP002-1.005-0208-С01 „Разработване на иновативен вятърен генератор ВЕГА – продуктова иновация от Пи Ви Консулт ООД и Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Пи Ви Консулт ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана със следния предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на металорежещо оборудване”
За реализирането на настоящата процедура се съблюдават разпоредбите на ПМС 160/01.07.2016г. и Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.
Процедурата ще бъде отворена за кандидатстване от 12.03.2019 г. до 18.03.2019 г., като ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.
Процедурата е публикувана и в Информационната система за управление и наблюдение на средставата от ЕС в България 2020 (ИСУН): https://eumis2020.government.bg/, както и на единния информационен портал на структурните фондове на ЕС: https://www.eufunds.bg/

Тръжната документация

—————————————————— www.eufunds.bg ——————————————–

Проект № BG16RFOP002-1.005-0208-С01 „Разработване на иновативен вятърен генератор ВЕГА – продуктова иновация от Пи Ви Консулт ООД и Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.